مورد66-تهیه مسکن برای خانواده تحت پوشش موسسه

یکی از خانواده های تحت پوشش موسسه (یک مادر و فرزندش) که متاسفانه صاحبخانه از خانه بیرون‌شان کرده و در عین حال مادر خانواده درگیر بیماری سرطان نیز میباشد
خیریه خوبی بی بهانه موسسه بین المللی دیدبان عدالت با مشارکت و همت شما خیرین و همراهان موسسه یک واحد آپارتمان کوچک برای این خانواده به مبلغ ۳۵ میلیون تومان رهن کردند.