از کلیه افراد داوطلب فعالیت در انجمن بین المللی دیدبان عدالت خواهشمندیم تا این فرم را به دقت تکمیل نمایند. این فرم ها پس از تکمیل توسط داوطلبین برای بررسی به واحد نیروی انسانی انجمن تحویل می شود و بسته به توانایی و علاقه مندی افراد داوطلب و نیازهای موجود در بخش های مختلف از آنان دعوت به همکاری در فعالیت های داوطلبانه انجمن می گردد.

 

فرم داوطلبین عضویت در انجمن

از کلیه افراد داوطلب فعالیت در انجمن بین المللی دیدبان عدالت خواهشمندیم تا این فرم را به دقت تکمیل نمایند. این فرم ها پس از تکمیل توسط داوطلبین برای بررسی به واحد نیروی انسانی انجمن تحویل می شود و بسته به توانایی و علاقه مندی افراد داوطلب و نیازهای موجود در بخش های مختلف از آنان دعوت به همکاری در فعالیت های داوطلبانه انجمن می گردد.