از کلیه افراد داوطلب فعالیت در موسسه بین المللی دیدبان عدالت خواهشمندیم تا این فرم را به دقت تکمیل نمایند. این فرم ها پس از تکمیل توسط داوطلبین برای بررسی به واحد نیروی انسانی موسسه تحویل می شود و بسته به توانایی و علاقه مندی افراد داوطلب و نیازهای موجود در بخش های مختلف از آنان دعوت به همکاری در فعالیت های داوطلبانه موسسه می گردد.

 

فرم داوطلبین عضویت در موسسه

از کلیه افراد داوطلب فعالیت در مؤسسۀ بین‌المللی دیدبان عدالت خواهشمندیم تا این فرم را به دقت تکمیل نمایند. این فرم ها پس از تکمیل توسط داوطلبین برای بررسی به واحد نیروی انسانی مؤسسه تحویل می‌شود و بسته به توانایی و علاقه مندی افراد داوطلب و نیازهای موجود در بخش های مختلف از آنان دعوت به همکاری در فعالیت های داوطلبانۀ موسسه می‌گردد.