کمک به شایان، کودک سرطانی

بیمارستان تا این لحظه هزینه ای بالغ بر یک ملیون و 160 هزار تومان برای ترخیص او مطالبه کرده است.

شایان کودکی سه ساله با پدری کارگر و مبتلا به سرطان است که به صورت مرتب شیمی درمانی میشود.


 5022297000004353
بنام موسسه بین المللی دیدبان عدالت